Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GASTROPAK

 

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Sklep Internetowy usług, przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego GASTROPAK zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie znajdą Państwo zasady dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz informacje, które są niezbędne do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ

W Regulaminie użyliśmy poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  2. Adres mailowyadres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. gastropak@gastropak.pl

  3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

  4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

  6. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

  8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest przedsiębiorstwo spółka cywilna PHU "GASTROPAK S.C.JANUSZ IDCZAK, PHU "GASTROPAK" s.c. Krzysztof Tustanowski, PHU "GASTROPAK" S.C. MARCIN IDCZAK, PHU GASTROPAK S.C. ZOFIA TUSTANOWSKA z siedzibą pod adresem woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Górna, miejsc. Łódź, ul. Jana Kilińskiego, nr 210, lok. -, 93-106, poczta Łódź, Numer NIP: 729 000 94 14, numer telefonu: 42 640 26 51, adres e-mai: gastropak@gastropak.pl

  9. Umowa Sprzedażyumowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

 

 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

 2. Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Momentem zawarcia umowy Sprzedaży jest moment otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.

 4. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

 

 

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym odbywa się zarówno po dokonaniu REJESTRACJI/LOGOWANA jak również z wykorzystaniem opcji ZAKUPY BEZ REJESTRACJI tj. bez konieczności rejestracji Konta Klienta, w 3 prostych krokach.

 2. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Produktu z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem domenowym www.gastropak.pl . Wybór Produktu następuje poprzez określenie jego parametrów takich jak ilość, rozmiarówka, czy wielkość oraz klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.

 3. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrane Produkty przenoszone są do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.

 4. W Koszyku Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o Produkcie, jego ilości, wybranych cechach czy ewentualnego sprawdzenia kosztów dostawy i formy płatności. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk KONTYNUUJ ZAMÓWIENIE.

 5. Po kliknięciu w przycisk ZAMÓWIENIE Klient rozpoczyna drugi krok procesu sprzedaży polegający REJESTRACJI/LOGOWANIU lub wyborze opcji ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI. Po wyborze stosownej opcji dochodzi do formularza Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza wprowadzając wymagane przez ten formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli.

 6. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ. Warto pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji.

 7. Trzecim krokiem w procesie sprzedaży jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania Powiadomienia Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu.

 8. Składanie Zamówień odbywa się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 9. Sprzedawca pobiera tzw. opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w Ustawie z dn. 14.04.2023 roku o zmianie ustawy z dnia 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877), obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wskazane w tej ustawie w Załączniku 6 tj.:

  • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka

  • pojemniki na żywność

 10. Wysokość opłat za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniem wynosi odpowiednio:

  • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka – 0,20 zł netto

  • pojemniki na żywność – 0,25 zł netto

 11. Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę, jeżeli nabywa produkty jako użytkownik końcowy.   

   

 

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

  2. Płatności z wykorzystaniem systemu TPay;

  3. Płatności za pobraniem;

 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy zewnętrznego przewoźnika/ firmy kurierskiej wybranej przez Klienta w Koszyku.

 3. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należności za złożone Zamówienie lub w przypadku pobrania od dnia przyjęcia Zamówienia.

 4. O realizacji Zamówienia oraz wysyłce Klient informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania Zamówienia.

 

 1. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

 

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu.

 3. Sprzedawca w dbałości o rzetelną realizację Zamówień zwraca uwagę na to, że mogą wystąpić różnice w kolorze Produktów wynikające z różnic w ustawieniach ekranu/monitora w urządzeniu. W związku z powyższym Sprzedawca nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Klienta oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy

 4. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.

 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

 

 

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta lub jest osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.

 3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 4. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Znaczna część Produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego ma taki charakter.

 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Każdy Klient posiadający status, o którym mowa w §6 pkt.1 ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2022 roku do odwołania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

GASTROPAK

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

GASTROPAK

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest przedsiębiorstwo spółka cywilna PHU "GASTROPAK S.C.JANUSZ IDCZAK, PHU "GASTROPAK" s.c. Krzysztof Tustanowski, PHU "GASTROPAK" S.C. MARCIN IDCZAK, PHU GASTROPAK S.C. ZOFIA TUSTANOWSKA z siedzibą pod adresem woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Górna, miejsc. Łódź, ul. Jana Kilińskiego, nr 210, lok. -, 93-106, poczta Łódź, Numer NIP: 729 000 94 14, numer telefonu: 42 640 26 51, adres e-mai: gastropak@gastropak.pl

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  6. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  7. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 1. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

 2. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

  2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

 3. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

 4. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

  3. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Sklepu Internetowego dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 • adres IP;

 • wersję oprogramowania przeglądarki;

 • system operacyjny komputera;

 • logi systemowe;

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

 • numer NIP;

 

§4 PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Sklepu Internetowego.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

 • Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

 • Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 • Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: gastropak@gastropak.pl

 

 

Pojemnik cateringowy HMR biały do zgrzewu 215/148/50 mm (1) WyprzedażPromocja
Pudełko tekturowy z okienkiem 18,5/12,5/6 (1)Pudełko tekturowy z okienkiem 18,5/12,5/6 (1) WyprzedażPromocja
1.28PLNnetto 1.57PLNbrutto
Pojemnik Kubek z Wieczkiem i Plombą 350 ml (50)Pojemnik Kubek z Wieczkiem i Plombą 350 ml (50) WyprzedażPromocja
36.50PLNnetto 44.90PLNbrutto
Pojemnik na kanapki (143)Pojemnik na kanapki (143) WyprzedażPromocja
42.15PLNnetto 51.84PLNbrutto
Kubek papierowy do zimnych napojów 500 ml (50)Kubek papierowy do zimnych napojów 500 ml (50) WyprzedażPromocja
Flaczarka, miska biała do zgrzewu 500 ml (100)Flaczarka, miska biała do zgrzewu 500 ml (100) WyprzedażPromocja
35.50PLNnetto 43.67PLNbrutto
Pojemnik przezroczysty garmażeryjny + wieko z plombą P22 240 ml (100)Pojemnik przezroczysty garmażeryjny + wieko z plombą P22 240 ml (100) WyprzedażPromocja
Pojemnik Tortilla (640)Pojemnik Tortilla (640) WyprzedażPromocja
240.85PLNnetto 296.24PLNbrutto
Foremka Papierowa do wypieku 20/6,5/5 cm (1)Foremka Papierowa do wypieku 20/6,5/5 cm (1) WyprzedażPromocja
0.76PLNnetto 0.94PLNbrutto
Pojemnik na kanapki (50)Pojemnik na kanapki (50) WyprzedażPromocja
21.14PLNnetto 26.00PLNbrutto
Pojemnik Kubek z Wieczkiem i Plombą 350 ml (50)Pojemnik Kubek z Wieczkiem i Plombą 350 ml (50) WyprzedażPromocja
37.41PLNnetto 46.01PLNbrutto
Pojemnik papierowy na zupę 550 ml (50) WyprzedażPromocja
37.85PLNnetto 46.56PLNbrutto
Pojemnik Cukierniczy na Porcję Tortu (1)Pojemnik Cukierniczy na Porcję Tortu (1) WyprzedażPromocja
0.59PLNnetto 0.73PLNbrutto

Bestsellery

Karton Cukierniczy, pudełko na pączki duże 60x40x9cm (1) Bestseller
Formularz kontaktowy:
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie